Szervezeti döntéstámogatás

Cserny, László (2000) Szervezeti döntéstámogatás. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1134Kb

Absztrakt (kivonat)

A dolgozat a tárgyalt témaköröket tekintve három fejezetet foglal magába. Az elsõ két fejezet a szervezeti struktúrával, azon belül a döntési rendszerrel és azok modellezésével, míg a harmadik fejezet a szervezeti döntéstámogató rendszer felépítésével, tartalmi kialakításával foglalkozik. Részletesebben bemutatva a dolgozat tartalmát, a bevezetõ fejezet általános tájékoztatását követõen, az 1.fejezet elsõdlegesen az alapul szolgáló modellkeret kidolgozásával foglalkozik. Ehhez elõször a modellezéshez felhasznált eszközök és forma indoklását adja meg a szerzõ, majd a szervezet rendszerelvû modelljének kidolgozását mutatja be. Ezt követõen a szervezetek vezetési-irányítási rendszerével, illetve ezen belül a szervezet döntési rendszerével foglalkozik az elõzõekben megalkotott szervezeti modell keretein belül. A fejezet befejezõ részében utal a döntéstámogató rendszerek szerepére és helyére a modellrendszeren belül. A dolgozat 2.fejezete magának a döntési rendszernek a felépítésével, elemzésével foglalkozik. A fejezet elsõ része az egyedi, önálló döntéshozatal jellemzõit tárgyalja, olyan megközelítéssel, amelyet az 1.fejezet modellrendszere igényel. A tulajdonképpeni cél tehát, a döntéshozatalnak olyan felfogásbani értelmezése, amely illeszkedik a kidolgozott rendszerelvû megközelítéshez. A fejezet második részében, elõkészítendõ a szervezeti döntési rendszer felépítését, annak építõelemét, az elemi döntési rendszert írja körül és vizsgálja annak mûködését a szerzõ. Az így definiált elemi rendszer segítségével alakítja ki a harmadik részben tárgyalt szervezeti döntési rendszert és annak mûködési modelljét. A fejezet további részében javaslatot ad egyes szervezeti jellemzõk(önállóság, centralizáltság, rugalmasság) definiálására, mérésére és számszerûsítésére. Az értekezés 3.fejezete a szervezeti döntéstámogató rendszer felépítésével, tartalmi kialakításával foglalkozik. Ennek keretén belül, a szerzõ elõször a döntéstámogatás lehetséges területeit tárja fel többoldalú megközelítéssel, majd magának a döntéstámogató rendszernek a szervezeti információs-információfeldolgozó rendszeren belüli helyét kívánja meghatározni. Ezzel összefüggésben kifejti azt is, hogy mit ért az intelligens információs rendszer és a (szervezeti) döntéstámogató rendszer (DTR) fogalma alatt. A fejezet következõ részében a döntéstámogató rendszer tartalmi felépítésével foglalkozik; azzal, hogy milyen fõ részekbõl kell, hogy álljon és azok milyen tartalommal rendelkezzenek. A negyedik részben a döntéstámogató rendszer rendszerbe integrálásával, környezeti kapcsolataival foglalkozik, utalva az esetleges problémákra is. A dolgozatot egy összefoglaló fejezet zárja, amely értékeli az eredményeket és további, lehetséges kutatási irányokra mutat rá. Az összefoglaló fejezetet követõ függelék két esettanulmányt tartalmaz, amelyek eredményei közvetlenül, vagy közvetve hozzájárultak a döntéstámogató rendszer funkcióinak meghatározásához. Az esettanulmányok egyike egy igen sok kiértékelési szempontot felhasználó, testületi véleményeket figyelembe vevõ döntési feladat,

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Temesi József
Kulcsszavak:vállalati szervezet, döntéstámogatás, rendszerelmélet, döntéselmélet
Témakör:Döntéselmélet
Vállalati szervezet
Azonosító kód:164
A védés dátuma:2000
Elhelyezés dátuma:17 Aug 2007
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap